نام خریدار : مرضیه خورشیدی
ایمیل خریدار : FARDISNIROO_SH@YAHOO.COM
شماره تماس خریدار : 09129052344
شرکت : فردیس نیروی شیراز
سمت :تدارکات

فهرست