در طول 15 سال گذشته تابلو های برق ساخته شده

توسط این شرکت شامل تابلو های اتوماسیون صنعتی

و ابزار دقیق، بانک خازن، تابلو های توزیع ضد انفجار و غیره در صنایع مختلف شامل صنایع نفت ،

گاز و پتروشیمی، صنایع ریلی و مترو و کارخانه جات متعدد مورد استفاده قرار گرفته اند

تابلو های برق

تابلو های برق

تابلو های برق

تابلو های برق

تابلو های برق

تابلو های برق

تابلو های برق

تابلو های برق

تابلو های برق

تابلو های برق

MCB 25 kaقيوز مينياتوزي منحصر به قرد

فهرست